Program autorskih sekcija

SEKCIJA 1: Politika, REGULATIVA i USLUGE U telekomunikacijaMA (PRU)

Utorak, 20.11.2007. godine u 14:30 - sala 6/1

Predsedavajući: Prof. dr NATAŠA GOSPIĆ

1.1 Carlisle George: Regulatory challenges in the era of the convergence of telecommunications, broadcasting and information technology (INVITED PRESENTATION)
1.2 Raković Radoslav: Značaj menadžmenta kvalitetom u upravljanju projektima telekomunikacionih sistema
1.3 Bogojević Dragan, Gospić Nataša, Ostojić Milenko: Metodologija istraživanja uslova za obezbeđivanje univerzalnog servisa
1.4 Brodarić Allen, Grgurević Ivan, Kavran Zvonko: Spremnost telekomunikacijskog operatora za uvođenje usluga inteligentnih transportnih sustava
1.5 Davidović Marijana, Pejčić-Tarle Snežana: Izbor modela primene benčmarkinga u sektoru telekomunikacija zemalja u razvoju

Utorak, 20.11.2007. godine u 17:00 - sala 6/1

Predsedavajući: DRAGAN KOVAČEVIĆ, dipl.inž.

1.6 Ninković Nevena: Procena zadovoljstva korisnika servisima u mobilnoj mreži
1.7 Milijanović Milan: IN servis besplatni telefon sa Vanity brojem – pravo rešenje za komunikaciju sa klijentima
1.8 Popović Goran: IPTV servisi i usluge sa dodatnom vrednošću
1.9 Stojanović Boris: Numeracija za VoIP servise
1.10 Perišić-Radivojević Milka, Perić Branimir: „Teleposrednik“ – jedna od mogućih VoIP usluga

Sreda, 21.11.2007. godine u 8:30 - sala 6/1

Predsedavajući: Prof. dr MILORAD BANjANIN

1.11 Banjanin Milorad, Petrović Latinka, Miladinović Danka, Drakulić Goran, Dimitrijević Aleksandra: CBR-model za metaporuke u poštansko-komunikacionim servisima
1.12 Kuduz Nebojša, Krstajić Božo: Transformacija obrazovnog sadržaja u strukturirani kurs prema SCORM referentnom modelu
1.13 Banjanin Milorad, Ružin Marko: Interoperabilnost komunikacionih sistema hitnih službi u lokalnoj zajednici
1.14 Marković Goran: Proaktivan pristup evaluaciji strateških kapitalnih projekata u telekomunikacionom sektoru
1.15 Đorđević Dejan: Digitalni potpis i digitalni sertifikat

SEKCIJA 2: TELEKOMUNIKACIONE MREŽE (TM)

Utorak, 20.11.2007. godine u 14:30 - sala Aneks A/0

Predsedavajući: Prof. dr BRANIMIR RELjIN

2.1 Bakmaz Miodrag, Bojković Zoran: Uticaj Erlangovih istraživanja na razvoj Teorije telekomunikacionog saobraćaja (RAD PO POZIVU)
2.2 Kojić Nenad, Reljin Irini, Reljin Branimir: Primena neuralnih mreža za dinamičko multicast rutiranje video signala
2.3 Antić Marija, Smiljanić Aleksandra: Šema rutiranja zasnovana na balansiranju saobraćaja i rutiranju po najkraćoj putanji
2.4 Radonjić Vesna, Aćimović-Raspopović Vladanka: Model ekstenzivne igre za koncept tarifiranja Internet servisa prema očekivanom kapacitetu
2.5 Radojičić Valentina, Kostić-Ljubisavljević Aleksandra: Jedan metod za prognoziranje saobraćaja u okviru mrežne grupe
2.6 Vuković Vladimir: An Analysis of Five-copy Transmission with Majority Combining

Utorak, 20.11.2007. godine u 17:00 - sala Aneks A/0

Predsedavajući: Mr NENAD KRAJNOVIĆ

2.7 Mandić-Lukić Jasmina, Latinović Srđan, Simić Nenad, Vasiljević Željko: Rešenje telekomunikacionog sistema Vlasinskih HE primenom IP tehnike
2.8 Krajnović Nenad, Bukatarević Dragan: Nova računarsko-komunikaciona mreža JAT Airways-a
2.9 Kadušić Esad, Borovina Nihad, Sarajlić Asaf, Kovačević Amela: Implementacija platforme za isporuku servisa u IMS okruženju
2.10 Džambaski Aleksandar, Trajanov Dimitar, Filiposka Sonja, Grnarov Aksenti: Ad hoc networks simulations with real 3D terrains
2.11 Ivanović Željko, Drndarević Vujo, Knežić Mladen: Arhitektura i realizacija univerzalnog web senzora
2.12 Rad premešten u Studentsku sekciju.

Sreda, 21.11.2007. godine u 8:30 - sala Aneks A/0

Predsedavajući: Mr LAZAR TRPKOVIĆ

2.13 Elroy Pluk, Gerlas van den Hoven, Božič Bojan: Point-to-Point based Fiber-to-the-Home Networks in Europe
2.14 Knežević Petar, Ilić Miroslav, Stanić Mihailo, Pešić Dragan, Katanić Dragan, Murar Ljubomir, Radivojević Ninko, Čiča Zoran: Koncept jednog rešenja za upravljanje putanjama u SDH mreži
2.15 Kostić Vladimir, Mićović Predrag, Radivojević Ninko, Petrović Grozdan: Kašnjenje pri prenosu Ethernet paketa preko SDH sistema OTS/ODS 622 IRITEL
2.16 Čiča Zoran, Petrović Grozdan: Optimizacija topologije SDH transportne mreže
2.17 Lukić Vujadin: Heuristički algoritmi za optimizaciju telefonske mreže
2.18 Ostojić Dušan, Brkić Dragoljub, Pokorni Slavko: Obezbeđenje zahtevanog nivoa raspoloživosti telekomunikacione mreže metodom simulacije

Sreda, 21.11.2007. godine u 11:00 - sala Aneks A/0

Predsedavajući: Prof. dr ZORAN BOJKOVIĆ

2.19 Filiposka Sonja, Trajanov Dimitar, Gramatikov Sašo, Grnarov Aksenti: Scale-free application layer implementation for ad hoc networks
2.20 Bakmaz Bojan, Bojković Zoran: Kontrola pristupa u bežičnim mrežama naredne generacije
2.21 Đukanović Goran, Šunjevarić Milan: Jedan metod za reakciju IEEE 802.22 WRAN DFHC zajednice na pojavu primarnog korisnika na korišćenom kanalu
2.22 Džunić Aleksandar: Operator Number Portability in Swiss Fixed Telephone Networks
2.23 Simićević Darko: SS7 protokol za interkonekciju
2.24 Soldat Dragan: Prenos signalizacije SS7 preko IP, problemi i rješenja

Sreda, 21.11.2007. godine u 14:30 - sala Aneks A/0

Predsedavajući: Prof. dr NENAD SIMIĆ

2.25 Vujičić Igor, Gospić Nataša, Rajaković Nikola: Topologija širokopojasnih PLC mreža za pristup realizovanih na elektroenergetskim distributivnim mrežama niskog napona
2.26 Mandić-Lukić Jasmina, Pokorni Darko, Stevanović Ivan, Simić Nenad: Merenje karakteristika sistema za prenos podataka putem PLC mreže
2.27 Albijanić Predrag, Tepšić Milan: Pregled koncepata uvođenja ADSL servisa sa izdvojenim spliterima na glavnom razdelniku
2.28 Begović Alen, Behlilović Narcis: Investigation of Short Twisted Pair Insulation Resistance Impact on ADSL Signal
2.29 Kopitović Đuro, Šćepanović Velimir: Konstrukcija DSL kablova za širokopojasnu pristupnu mrežu
2.30 Kopitović Đuro, Šćepanović Velimir: DSL kablovi – Analiza rezultata merenja na kablu TZK-58 GEB 100x2x0.4

SEKCIJA 3: RADIO-KOMUNIKACIJE (RK)

Utorak, 20.11.2007. godine u 14:30 - sala Aneks B/0

Predsedavajući: Doc. dr ALEKSANDAR NEŠKOVIĆ

3.1 Milošević Nenad, Dimitrijević Bojan, Nikolić Zorica: Pregled i komparativna analiza nekih savremenih tehnika diverzita (RAD PO POZIVU)
3.2 Kapinas Vasillios, Ilić Maja, Karagiannidis George, Pejanović-Đurišić Milica: Aspects on Space and Polarization Diversity in Wireless Communication Systems
3.3 Janković Irena, Nešković Aleksandar, Nešković Nataša, Paunović, Đorđe: Vremenska disperzija UMTS propagacionog kanala
3.4 Tomić Igor: Calibration of CQI reporting algorithm in HSDPA networks
3.5 Borenović Miloš, Nešković Aleksandar, Koprivica Mladen: Pregled metoda određivanja pozicije u zatvorenom prostoru

Sreda, 21.11.2007. godine u 8:30 - sala Aneks B/0

Predsedavajući: Doc. dr ZORAN VELjOVIĆ

3.6 Soldat Dragan: WiMAX tehnologija i njena primjena u mrežama za pristup
3.7 Popović Goran, Đukanović Goran: WiMAX i 3G+ komplementarne ili konkurentne tehnologije
3.8 Glamočanin Dušanka, Šunjevarić Milan: Rezultati planiranja mreže mobilnog WiMAX sistema za područje grada Banja Luka
3.9 Urban Mihajlo: Primena IEEE 802.11e standarda na prenos VoIP i video signala
3.10 Kočan Enis, Pejanović-Đurišić Milica, Veljović Zoran: Frekvencijska sinhronizacija za OFDM sisteme u uslovima vremenski sporopromjenljivih kanala
3.11 Smiljaković Vladimir, Manojlović Predrag, Obradović Dragan, Popović Nenad, Nešić Aleksandar: Korišćenje sistema mobilne telefonije u telekomunika-cionom segmentu kompleksa male bespilotne letelice

Sreda, 21.11.2007. godine u 11:00 - sala Aneks B/0

Predsedavajući: Prof. dr BRATISLAV MILOVANOVIĆ

3.12 Milijić Marija, Milovanović Bratislav, Stanković Zoran: Modelovanje prostiranja EM talasa u urbanoj sredini korišćenjem hibridnog empirijsko-neuronskog pristupa
3.13 Kostić Ivo: Funkcija gustine verovatnoće kompozitne faze u prisustvu Hoyt-ovog fedinga
3.14 Milišić Mirza, Hamza Mirza, Hadžialić Mesud: Outage performanse maximal-ratio combining-a sa L grana za generalizirani k-m feding model
3.15 Pejović Nenad, Perić Miroslav: Prednosti upotrebe analizatora spektra u realnom vremenu pri istraživanju razvoju i proizvodnji RR uređaja
3.16 Mladenović Vladimir, Lutovac Miroslav: Širokopojasni VHF prenos aeronautičkog komunikacionog sistema
3.17 Popović Hana, Mitić Aleksandra, Stefanović Dimitrije, Stefanović Vladimir: Analiza parametara združene funkcije gustine verovatnoće korelisanih Nakagami-m signala

SEKCIJA 4: SISTEMI PRENOSA SIGNALA (SPS)

Utorak, 20.11.2007. godine u 14:30 - sala 5/1
Tuesday, 20.11.2007, 14:30 – Hall 5/1

Predsedavajući: Prof. dr ĐEMAL KOLONIĆ

4.1 Ruland Christoph: Automotive Communication Securiy (INVITED PRESENTATION)
4.2 Živić Nataša, Ruland Christoph: SOFT INPUT dekripcija i njena iterativna primena
4.3 Šajić Slavko, Kolonić Đemal, Šunjevarić Milan: Jedan prijedlog rješenja uspostavljanja sinhronizacije za FH-SS sisteme do 1000 hop/sek
4.4 Stanimirović Miloš, Šenk Vojin, Stanojević Ivan: Modifikacija Lempel-Ziv-77 algoritma za kompresiju podataka
4.5 Timčenko Valentina, Pernić Goran, Vučurević Veljko, Dimitrijević Mikica: Primena GSM/GPRS komunikacije u sistemima upravljanja i daljinskog nadzora
4.6 Belkić Ivan, Todović Dušan: GPRS/EDGE ruter-sistem za povezivanje malih računarskih mreža u jedinstveni mrežni sistem preko GPRS/EDGE tehnologije
4.7 Trkulja Aleksandar, Peković Vukota, Teslić Nikola, Mihić Velibor: Jedno rešenje izvedbe kućne TV mreže

Utorak, 20.11.2007. godine u 17:00 - sala 5/1
Tuesday, 20.11.2007, 17:00 – Hall 5/1

Predsedavajući: Prof. dr ZORICA NIKOLIĆ

4.8 Ivaniš Predrag, Drajić Dušan, Vučetić Branka: Dinamičke karakteristike MIMO sistema sa višekanalnim bimformingom (RAD PO POZIVU)
4.9 Nikolić Bojana, Đorđević Goran, Đorđević Ivan, Mihajlo Stefanović: Koherentna detekcija MPSK signala u prisustvu intezitetskog šuma i laserskog faznog šuma
4.10 Stefanović Mihajlo, Drača Dragan, Panajotović Aleksandra, Milović Daniela: Performanse SC diverziti sistema sa Rajsovim signalom i Rejlijevom interfrencijom
4.11 Krstić Dragana, Nikolić Petar, Šuljević Suad, Jovković Srđan, Todosijević Vasko: MRC dual diverziti sistemi u prisustvu Rajsovog i log-normalnog fedinga
4.12 Spasić Jasmina, Denić Nenad, Nikolić Zorica: Performanse sistema sa kooperacijom korisnika na predaji
4.13 Dabetić Rade: Co-channel Interference Mitigation in GSM Network Using Iterative QR Layered Space Time Receiver
4.14 Krstić Vladimir: Complex Domain Decision Feedback Equalizer Based on Bell-Sejnowski Neuron

SEKCIJA 5: OBRADA SIGNALA (OS)

Sreda, 21.11.2007. godine u 8:30 - sala 5/1

Predsedavajući: Prof. dr MIROSLAV LUTOVAC

5.1 Stojanović Vidosav, Minić Siniša: Direktna sinteza IIR filtara zasnovana na aproksimaciji amplitudske karakteristike
5.2 Ćertić Jelena, Milić Ljiljana: Analiza osetljivosti jedne klase varijabilnih dvokanalnih banki IIR filtara
5.3 Stančić Goran, Pavlović Vlastimir: Realna dekompozicija Chebyshev-ljeve IIR filtarske funkcije propusnika opsega frekvencija
5.4 Pavlović Vlastimir, Stančić Goran: Kompleksna dekompozicija Butterworth-ove IIR filtarske funkcije propusnika opsega frekvencija
5.5 Babić Đorđe: Optimization of Polynomial-based Interpolation Filters Using Discrete-time Model
5.6 Mladenović Vladimir, Bjelić Slobodan: Digitalni filtar za dobijanje inverzne komponente iz prototipa allpass filtra
5.7 Matić Vladimir, Abadžić Srđan: Acoustic and line echo cancellation using adaptive filters
5.8 Ćirić Milenko: Realizacija IIR digitalnih filtara primenom protočne obrade signala

Sreda, 21.11.2007. godine u 11:00 - sala 5/1

Predsedavajući: Dr SLOBODAN JOVIČIĆ

5.9 Kukolj Dragan, Pap Ištvan, Vukosavljev Saša, Đurković Vladimir: Stereo akustična lokalizacija aktivnog govornika
5.10 Berbakov Lazar, Jakovljević Nikša: Zavisnost performansi sistema za prepoznavanje govora od izbora obeležja, širine i preklapanja prozora
5.11 Mišković Dragiša, Zindović Mirjana, Pekar Darko: Postprocesing metode za validaciju prepoznavanja AlfaNum ASR sistema
5.12 Janev Marko, Jakovljević Nikša, Pekar Darko: Poređenje sistema za prepoznavanje govora na srpskom jeziku baziranih na punim i dijagonalnim kovarijansnim matricama
5.13 Knežević Dragan, Pekar Darko, Milošević Ivan, Vujnović-Sedlar Nataša: Adaptivni sistem za detekciju osnovne učestanosti govornog signala zasnovan na AMDF metodi
5.14 Vojnović Milan: Uticaj natpritiska u vokalnom traktu na formantne frekvencije vokala
5.15 Ačanski Milan, Pečkai-Kovač Robert, Trivunović Bogdan, Kovačević Vladimir: Jedna realizacija Rice-ovog algoritma za kodovanje zvučnog zapisa na platformi sa ograničenim resursima

Četvrtak, 22.11.2007. godine u 8:30 - sala 5/1

Predsedavajući: Prof. dr MILORAD OBRADOVIĆ

5.16 Pokrajac Ivan, Vučić Desimir, Erić Miljko, Dukić Miroslav: Cyclic MUSIC algorithm for DOA estimation of wideband coherent signals in frequency domain
5.17 Orlić Vladimir, Perić Miroslav: Uobličavanje signala za RR uređaj sa softverski selektabilnim protokom
5.18 Popović Hana, Popović Zoran, Blagojević Dejan, Stefanović Vladimir, Stefanović Dimitrije: Analiza integralnih karakteristika Rejlijeve raspodele
5.19 Kojić Nenad, Kojić Radica, Reljin Irini, Reljin Branimir: Planiranje i izbor putne trase autoputa primenom neuralne mreže
5.20 Panić Stefan, Mosić Aleksandar, Perić Zoran, Nikolić Jelena: Primena wavelets transformacije na sinusnom test signalu
5.21 Krmpotić Nikola, Krajačević Zoran, Katona Mihajlo, Atlagić Branislav: Jedno rešenje FPGA platforme za verifikaciju audio kodeka
5.22 Cvijović Mirjana, Todorović Dejan: Objektivna analiza jedne hardverske realizacije algoritama za prenos audio signala ISDN linijom
5.23 Radosavljević Zvonko: Primer ispitivanja konvergencije linearnog hibridnog sistema za praćenje ciljeva

SEKCIJA 6: OPTIČKE TELEKOMUNIKACIJE (OT)

Utorak, 20.11.2007. godine u 14:30 – Japanski salon
Tuesday, 20.11.2007, 14:30 – Japan salon
Specijalna sesija posvećena Prof. Aleksandru Marinčiću
Special session devoted to Prof. Aleksandar Marinčić

Predsedavajući: Prof. dr VLADANKA AĆIMOVIĆ-RASPOPOVIĆ

6.1 Marinčić Aleksandar: Review of Laser Beam Transformation Through Space and Lenses (INVITED PAPER)
6.2 Barbarić Žarko: Ograničenja u primeni optičkog linka u otvorenom prostoru
6.3 Krstić Marko, Daničić Aleksandar, Gvozdić Dejan: Signal degradaton of directly modulated laser by optical fiber dispersion and nonlinearity
6.4 Milošević Milan, Matavulj Petar, Mashanovich Goran: Stress-Induced Characteristics of Silicon-on-Insulator Rib Waveguides
6.5 Cvijić Nebojša, Živanov Miloš, Nađ Laslo, Babković Kalman: Infracrveni optički komunikacioni sistem

Utorak, 20.11.2007. godine u 17:00 – Japanski salon

Predsedavajući: Doc. dr PETAR MATAVULj

6.6 Gvozdić Dejan: Savremeni pravci razvoja širokopojasnih optičkih mreža i njihovi potencijalni servisi (RAD PO POZIVU)
6.7 Marković Goran, Aćimović-Raspopović Vladanka: Optimizacija korišćenja resursa u optičkim WDM mrežama primenom RWA algoritama (RAD PO POZIVU)
6.8 Radivojević Mirjana, Matavulj Petar: Dinamička alokacija propusnog opsega u EPON mreži korišćenjem HG protokola
6.9 Cvetkovska Elena, Risteski Aleksandar: Overview of Triple Play Implementations over FTTx Networks
6.10 Stamenković Saša: FTTH – realnost i perspektiva

SEKCIJA 7: PRIMENjENA ELEKTROMAGNETIKA I ELEKTRONIKA (PEL)

Sreda, 21.11.2007. godine u 11:00 - sala 6/1

Predsedavajući: Prof. dr BRANKO KOLUNDžIJA

7.1 Joković Jugoslav, Milovanović Bratislav: Modelovanje mikrotalasnih sklopova na bazi cilindričnog reѕonatora sa spregnutim probama
7.2 Gmitrović Miodrag, Stošić Biljana: Uticaj rasporeda jediničnih elemenata na analizu planarnih struktura modeliranih dvodimenzionalnim talasnim digitalnim elementima
7.3 Nešić Dušan: Filter propusnik opsega sa jednom ćelijom i potiskivanjem viših harmonika
7.4 Stefanovski Snežana, Đorđević Antonije: EMC of Cellular Phones and Electronic Equipment
7.5 Lekić Nikola: Analiza radarske površine trostranih ugaonih reflektora

Sreda, 21.11.2007. godine u 14:30 - sala 6/1

Predsedavajući: Prof. dr SLOBODAN VUKOSAVIĆ

7.6 Vučković Vladan: Realization of the Universal Microcontroller Power Regulator
7.7 Barać Dejan, Prijić Zoran: Izbor ulaznog aluminijumskog kondenzatora kod step-up regulatora pri nižim učestanostima
7.8 Vujičić Momčilo, Mladenović Vladimir: Stohastički karakter nesimetričnih komponenti u procesu akvizicije i detekcije
7.9 Bjelić Slobodan, Bogićević Zorica, Marković Nenad: Određivanje optimalne vrednosti napona na izlazu stabilizatora u električnoj mreži javne rasvete
7.10 Bogićević Zorica, Bjelić Slobodan: Viši harmonici kao posledica nelinearnosti predspojnih prigušnica kod svetlosnih izvora
7.11 Marković Nenad, Bjelić Slobodan: Smanjenje nesimetrije faznih napona

Sreda, 21.11.2007. godine u 17:00 - sala 6/1

Predsedavajući: Doc. dr LAZAR SARANOVAC

7.12 Vucelja Mirko, Simić Dragan, Đurković Vladimir, Miljković Goran, Davidović Mile: Jedno rešenje programske podrške za rukovanje audio dekoderom digitalnog TV uređaja
7.13 Gajić Željko: Sistem za daljinsko upravljanje bespilotnom letelicom
7.14 Jovičić Nenad, Đurić Milica, Popović Dejan: Prenosni sistem za snimanje kinematike i dinamike hoda zasnovan na Bluetooth komunikaciji
7.15 Aničin Božidar: Previd u Hercovim crtežima bliskog polja kratkog dipola
7.16 Jakšić Zoran, Radulović Katarina, Tanasković Dragan: Adsorption-Based Reflectance Tuning of 2D Metamaterial with Ultralow Effective Refractive Index
7.17 Lukić Petar, Ramović Rifat, Šašić Rajko, Ostojić Stanko, Lukić Vladan: Analitički modeli transkonduktanse i izlazne konduktanse SiC MOSFETa

SEKCIJA 8: MULTIMEDIJA I VIDEO (MMV)

Utorak, 20.11.2006. godine u 17:00 - sala Aneks B/0

Predsedavajući: Prof. dr ZORAN BOJKOVIĆ

8.1 Delić Vlado: ASR & TTS Applications in Western Balkan Countries (INVITED PRESENTATION)
8.2 Miličević Zoran, Bojković Zoran: Modelovanje i procesiranje B frejmova kod H.264/AVC standarda
8.3 Očovaj Stanislav, Pjetar Branislav, Lukač Željko: A Method for Parameter Translaton in Direct MPEG-2 to H.264 Video Transcoding with Downscaling
8.4 Pjetar Branislav, Očavaj Stanislav, Lukač Željko: A Solution of MV Translation for Interlaced MPEG2 to Progressive H.264 Video Transcoding
8.5 Rastovac Dragan, Mandić Milinko, Biljetina Vladimir: Model predstavljanja dvodimenzionalne diskretne kosinusne transformacije u digitalnoj obradi slike
8.6 Bondžulić Boban, Andrić Milenko: Uvod u registraciju slika

Sreda, 21.11.2007. godine u 14:30 - sala Aneks B/0

Predsedavajući: Doc. dr IRINI RELjIN

8.7 Tasič Jurij: Collaborative Personalized Digital Interactive TV Basics (INVITED PREZENTATION)
8.8 Stjepanović Aleksandar, Stjepanović Slađana, Bojković Zoran: IPTV service
8.9 Manasijević Petar: DVB-H/SH: Sledeći korak u DVB evoluciji
8.10 Gavrovska Ana: Mapiranje fonema i vizema kod virtuelnog govornika na srpskom jeziku
8.11 Kasalović Boban: Dirak Pro

Sreda, 21.11.2007. godine u 17:00 - sala Aneks B/0

Predsedavajući: NIKOLA TESLIĆ

8.12 Sajić Dejan, Četić Nenad, Tadić Marija, Kovačević Jelena, Popović Miroslav, Kovačević Vladimir: Jedno rješenje optimizacije DTSHD Master Audio dekodera na klasi digitalnih signal procesora sa dva jezgra
8.13 Pečkai-Kovač Robert, Ačanski Milan, Trivunović Bogdan: Jedna realizacija klase audio dekodera bez gubitaka na platformi sa ograničenim resursima
8.14 Lakobrija Renata, Smiljković Nikola, Pap Ištvan, Kukolj Dragan, Savić Milan: Jedno rešenje proširenja TV uređaja Skype aplikacijom
8.15 Kovač Tereza, Jovanović Zoran, Temerinac Miodrag, Bundalo Oliver: USTREAMS biblioteka za realizaciju dvosmerne komunikacije u DTV sistemima
8.16 Letvenčuk Ivan, Maksović Vladimir, Maruna Tomislav, Teslić Nikola: Program za komunikaciju računara sa proizvoljnom razvojnom platformom po I2C magistrali
8.17 Temerinac Miodrag, Mihić Velibor, Savić Milan, Benarik Laslo: Jedno rešenje aplikacije za obradu slike na televizoru visoke rezolucije
8.18 Jambrek Darko, Peković Vukota, Katona Mihajlo, Krajačević Zoran: Programabilni emulator daljinskog upravljača

SEKCIJA 9: SOFTVERSKI ALATI I APLIKACIJE (SAA)

Utorak, 20.11.2007. godine u 17:00 - sala 3/0

Predsedavajući: Prof. dr MILO TOMAŠEVIĆ

9.1 Satarić Bogdan, Stefanović Dejan, Simić Dragan: Uslužilac za brzo indeksiranje datoteka
9.2 Đorđević Borislav, Timčenko Valentina, Ilić Darko: Komparacija sistema datoteka na Linux kernelu 2.6
9.3 Boštjančič Slavica, Stojanović Mirjana, Nedeljković Ranko: Metodologija testiranja softverskog proizvoda
9.4 Lazić Ljubomir: Model optimizacije procesa testiranja softvera
9.5 Mitrović Tomislav, Miljković Goran, Trkulja Aleksandar: Jedno rešenje udaljenog poziva funkcija upotrebom IPC sprege
9.6 Kupusinac Aleksandar, Malbaški Dušan: Invarijanta klase u objektno orijentisanom programiranju i njena primena
9.7 Ličina Dalibor, Simić Đorđe, Velikić Ivan, Atlagić Branislav: Primer arhitekture ATV SW-a zasnovane na 8-bitnoj CPU arhitekturi

Četvrtak, 22.11.2007. godine u 8:30 - sala 3/0

Predsedavajući: Prof. dr DUŠAN STARČEVIĆ

9.8 Jovanović Mlađan, Starčević Dušan, Obrenović Željko, Obradović Dragan: Simulaciono okruženje za bespilotnu letelicu
9.9 Tošić Dejan, Lutovac Miroslav: Mathematica pattern matching for identification of Foster functions
9.10 Kupusinac Aleksandar, Sečujski Milan: Poboljšanje poluautomatske morfološke anotacije primenom transformacionih pravila
9.11 Pokorni Slavko, Ramović Rifat: Analiza pouzdanosti i raspoloživosti redundovanog sistema za akviziciju podataka
9.12 Trivunović Bogdan, Popović Miroslav, Velikić Ivan, Pečkai-Kovač Robert, Ačanski Milan, Svirčević Slavko: Jedno rešenje prevodioca SDL dijagrama
9.13 Uleia Elena, Fratu Octavian, Halunga Simona: Discrete Event Simulator for Communication Networks
9.14 Vukosavljević Aleksandar, Popović Milica, Milinković Jelena, Jovanović Slađana: Jedan primer pripreme GIS okruženja u procesu planiranja pristupnih mreža
9.15 Obradović Veselin, Karišik Jovo, Odadžić Borislav: Wireless communicatrion with intelligent building using GSM network

Četvrtak, 22.11.2007. godine u 11:00 - sala 3/0

Predsedavajući: Doc. dr MILORAD TOŠIĆ

9.16 Nador Ivan, Obradović Olivera: Određivanje minimalnih i maksimalnih zaliha u magacinskom poslovanju Telekom SRbije a.d.
9.17 Jevtović Branislav, Grujić Miloš, Oklobdžija Jovan, Oklobdžija Danilo: Servisno orijentisani koncept upravljanja GPS/GPRS sistemom za logističko praćenje vozila
9.18 Šimić Goran, Jevremović Aleksandar: Razvoj sistema za proveru znanja studenata u okvirima postojećeg IS univerziteta
9.19 Tošić Milorad, Medić Goran, Raketić Dejan: Praktična primena TeleCAD-GIS-a za proračun uticaja elektroenergetskih vodova na telekomunikacione vodove
9.20 Muračević Dženana, Kadušić Esad: Otvoreni sistemi za upravljanje prostornim podacima
9.21 Milentijević Slađana: Model IP telefonije primenjen na sistemu IPC 100

POSEBNA SEKCIJA: AKUSTIKA

Četvrtak, 22.11.2007. godine u 11:00 – sala 5/1

Specijalna sesija posvećena Prof. Husniji Kurtoviću

Predsedavajući: Prof. dr MIOMIR MIJIĆ

A.1 Kurtović Husnija: Proračunavanje koeficijenta apsorpcije zvuka poroznog materijala (RAD PO POZIVU))
A.2 Mijić Miomir, Šumarac-Pavlović Dragana: 20 godina tradicije u upotrebi fizičkih modela u akustičkom projektovanju i istraživanju u Laboratoriji za akustiku ETF
A.3 Šumarac-Pavlović Dragana: Uticaj difuznosti na efektivni koeficijent apsorpcije auditorijuma
A.4 Salom Iva, Čelebić Vladimir, Salom Igor: Softverski paket za proračun zvučne izolacije

Organizatori

Plakat 2008

plakat08