RADOVI KOJI NISU REFERISANI U TOKU TELFORA 2007

PROGRAM AUTORSKIH SEKCIJA

1.15 Đorđević Dejan: Digitalni potpis i digitalni sertifikat
2.5 Radojičić Valentina, Kostić-Ljubisavljević Aleksandra: Jedan metod za prognoziranje saobraćaja u okviru mrežne grupe
2.28 Begović Alen, Behlilović Narcis: Investigation of Short Twisted Pair Insulation Resistance Impact on ADSL Signal
4.11 Krstić Dragana, Nikolić Petar, Šuljević Suad, Jovković Srđan, Todosijević Vasko: MRC dual diverziti sistemi u prisustvu Rajsovog i log-normalnog fedinga
4.13 Dabetić Rade: Co-channel Interference Mitigation in GSM Network Using Iterative QR Layered Space Time Receiver
5.3 Stančić Goran, Pavlović Vlastimir: Realna dekompozicija Chebyshev-ljeve IIR filtarske funkcije propusnika opsega frekvencija
5.4 Pavlović Vlastimir, Stančić Goran: Kompleksna dekompozicija Butterworth-ove IIR filtarske funkcije propusnika opsega frekvencija
6.2 Barbarić Žarko: Ograničenja u primeni optičkog linka u otvorenom prostoru
6.9 Cvetkovska Elena, Risteski Aleksandar: Overview of Triple Play Implementations over FTTx Networks
7.1 Joković Jugoslav, Milovanović Bratislav: Modelovanje mikrotalasnih sklopova na bazi cilindričnog reѕonatora sa spregnutim probama
7.6 Vučković Vladan: Realization of the Universal Microcontroller Power Regulator
7.7 Barać Dejan, Prijić Zoran: Izbor ulaznog aluminijumskog kondenzatora kod step-up regulatora pri nižim učestanostima
7.8 Vujičić Momčilo, Mladenović Vladimir: Stohastički karakter nesimetričnih komponenti u procesu akvizicije i detekcije
7.9 Bjelić Slobodan, Bogićević Zorica, Marković Nenad: Određivanje optimalne vrednosti napona na izlazu stabilizatora u električnoj mreži javne rasvete
7.10 Bogićević Zorica, Bjelić Slobodan: Viši harmonici kao posledica nelinearnosti predspojnih prigušnica kod svetlosnih izvora
7.11 Marković Nenad, Bjelić Slobodan: Smanjenje nesimetrije faznih napona
7.13 Gajić Željko: Sistem za daljinsko upravljanje bespilotnom letelicom
8.18 Jambrek Darko, Peković Vukota, Katona Mihajlo, Krajačević Zoran: Programabilni emulator daljinskog upravljača
9.13 Uleia Elena, Fratu Octavian, Halunga Simona: Discrete Event Simulator for Communication Networks

PROGRAM STUDENTSKIH SESIJA

10.24 Stoilković Siniša, Stefanović Mihajlo, Milosavljević Srđan: Momenti signala na izlazu iz EGC kombinera u prisustvu Nakagami-m fedinga

Organizatori

Plakat 2008

plakat08