Osnovne informacije

Način rada foruma

Rad Foruma će se odvijati u okviru plenarnih sednica sa predavanjima, radovima po pozivu i tematskim izlaganjima, kroz rad više specijalnih sekcija, sekcija sa autorskim radovima, sekcija sa radovima studenata redovnih studija, preko panel diskusija i okruglih stolova o aktuelnim temama, usmerenih seminara, tehničke izložbe kompanija, tematskih izložbi i prikaza, tehničkih i komercijalnih prezentacija, profesionalnih skupova i sastanaka, itd. Plan i program rada utvrđuje Organizacioni odbor.

Učešće

Kompanije, institucije, autori pojedinici i drugi učesnici iz širih oblasti telekomunikacija i IT su pozvani i dobrodošli da učestvuju u radu Telfora pod uslovima objavljenim na www.telfor.org.yu .

Podnošenje radova

Autori pojedinci za TELFOR mogu podneti stručne i naučne radove sa originalnim praktičnim ili teorij­skim rezultatima istraživanja, od interesa za širi skup stručnjaka u području iz koga je rad, kao i radove koji sadrže primene teorijskih metoda u rešavanju konkretnih inženjerskih problema, prikaze praktičnih novih rešenja ili uređaja, rezultate eksperimentalnih istraživanja, realizacije poznatih rešenja na novi način i slično.

Za TELFOR se prijavljuju radovi čiji sadržaj nije pre Foruma saopšten, objavljen ili na drugi način prikazan. Prijavljeni radovi moraju sadržati naučne, stručne ili primenjene rezultate samih auto­ra. Objavljeni rezultati ni na koji način ne smeju povrediti autorska prava drugih pojedinaca ili organizacija. Iako se svi radovi recenziraju, sami autori odgovaraju za pravo objavljivanja, originalnost i kvalitet radova.

Učesnici izuzetno mogu ponuditi Programskom odboru, ili Programski odbor može naručiti po pozivu, pregledne radove iz pojedinih oblasti, odnosno radove sa prikazima rezultata drugih autora i institucija (bez sopstvenog doprinosa odnosno učešća u istraživanju podnosioca rada). Na radu se tada mora obavezno naznačiti da je u pitanju pregledni rad, odnosno moraju se jasno i dosledno naznačiti izvori informacija i eventualne dozvole za objavljivanje do tada nepublikovanih rezultata.

TELFOR posebno organizuje sekciju za studente OSNOVNIH I DIPLOMSKIH AKADEMSKIH STUDIJA. U ovoj sekciji radove objavljuju isključivo studenti-autori, uz eventualnu neobaveznu naznaku imena mentora.

Kao autor-koautor originalnog rada svaki učesnik može biti zastupljen najviše tri puta. Radove treba po pravilu napisati i referisati na engleskom ili na srpskom jeziku. Prihvaćeni originalni radovi na engleskom jeziku šalju se i u inostrane baze naučnih radova, odnosno ustupaju se inostranim bibliotekama, univerzitetima i kompanijama.

Na recenziju se primaju isključivo radovi (a) koji su prispeli na vreme, i (b) koji su pripremljeni u skladu sa Uputstvom za autore i uglednim primerima koji su objavljeni na stranici TELFOR-a www.telfor.org.yu. Rad se registruje i elektronska verzija rada se dostavlja ”on-line” preko Internet web-servera, u skladu sa uputstvom na stranici TELFOR-a www.telfor.org.yu.

Predajom rada AUTORI PRIHVATAJU SVA PRAVILA NAVEDENA U OVOM POZIVU.

Kotizacija, recenzije, zbornik radova, uslovi

Za autore i učesnike autorskih i posebnih sekcija TELFOR-a, za posetioce izložbi i prezentacija, učešće je BESPLATNO. Aktivnosti firmi, specijalistička predavanja i seminari plaćaju se posebno.

Radovi poslati za TELFOR se anonimno recenziraju. Recenzente određuje Programski odbor. Prihvataju se radovi koji po oceni recenzenata sadrže evidentan rezultat samih autora ili koje je Programski odbor prihvatio kao kvalitetne pregledne radove.

Odluka recenzenata o prihvatanju ili neprihvatanju rada je konačna.

Prihvaćeni radovi se objavljuju na Internet adresi www.telfor.org.yu i u CD zborniku radova.

Prihvaćen rad na Forumu izlaže autor ili koautor. Rad koji nije izložen u odgovarajućoj sekciji TELFOR-a ne može se navoditi kao rad objavljen na TELFOR-u.

Posle završetka rada Foruma, na osnovu izbora specijalnog žirija, Programski odbor može odabrati i preporučiti neke radove za publikovanje u naučnim i stručnim časopisima.

Nagrade

Povodom smrti Prof. dr Ilije Stojanovića, UPRAVNI I PROGRAMSKI ODBOR TELFOR-A USTANOVILI SU NAGRADU “ILIJA STOJANOVIĆ” ZA NAJBOLJI NAUČNI RAD NA TELFOR-U.

Porodica Mirčevski je predložila, a Upravni i Programski odbor TELFOR-a su prihvatili i ustanovili nagradu “Blažo Mirčevski” za najbolji rad mladog autora.

Uslovi dodela nagrada biće objavljeni na sajtu TELFOR-a.

Organizatori

Plakat 2008

plakat08