Radovi

SEKCIJA 1: POLITIKA, REGULATIVA I USLUGE U TELEKOMUNIKACIJAMA (PRU)

 1. George Carlisle: Regulatory Challenges in the Era of the Convergence of Telecommunications, Broadcasting and Information Technology
 2. Raković Radoslav: Značaj menadžmenta kvalitetom u upravljanju projektima telekomunikacionih sistema
 3. Bogojević Dragan, Gospić Nataša, Ostojić Milenko: Metodologija istraživanja uslova za obezbeđivanje univerzalnog servisa
 4. Brodarić Allen, Grgurević Ivan, Kavran Zvonko: Spremnost telekomunikacijskog operatora za uvođenje usluga Inteligentnih transportnih sustava
 5. Davidović Marijana, Pejčić-Tarle Snežana: Izbor modela primene benčmarkinga u sektoru telekomunikacija zemalja u razvoju
 6. Ninković Nevena: Procena zadovoljstva korisnika servisima u mobilnoj mreži
 7. Milijanović Milan: IN Servis Besplatni telefon sa Vanity brojem - pravo rešenje za komunikaciju sa klijentima
 8. Popović Goran: IPTV servisi i usluge sa dodatnom vrednošću
 9. Stojanović Boris: Numeracija za VoIP servise
 10. Perišić-Radivojević Milka, Perić Branimir: "Teleposrednik" – jedna od mogućih VoIP usluga
 11. Banjanin Milorad, Petrović Latinka, Miladinović Danka, Drakulić Goran, Dimitrijević Aleksandra: CBR-model za metaporuke u poštansko-komunikacionim servisima
 12. Kuduz Nebojša, Krstajić Božo: Transformacija obrazovnog sadržaja u struktuirani kurs prema SCORM referentnom modelu
 13. Banjanin Milorad, Ružin Marko: Interoperabilnost komunikacionih sistema hitnih službi u lokalnoj zajednici
 14. Marković Goran: Proaktivan pristup evaluaciji strateških kapitalnih projekta u telekomunikacionom sektoru
 15. Đorđević Dejan: Digitalni potpis i digitalni sertifikat

SEKCIJA 2: TELEKOMUNIKACIONE MREŽE (TM)

 1. Bakmaz Miodrag, Bojković Zoran: Uticaj Erlangovih istraživanja na razvoj teorije telekomunikacionog saobraćaja
 2. Kojić Nenad, Reljin Irini, Reljin Branimir: Primena neuralnih mreža za dinamičko multicast rutiranje video signala
 3. Antić Marija, Smiljanić Aleksandra: Šema rutiranja zasnovana na balansiranju saobraćaja i rutiranju po najkraćoj putanji
 4. Radonjić Vesna, Aćimović-Raspopović Vladanka: Model ekstenzivne igre za koncept tarifiranja Internet servisa prema očekivanom kapacitetu
 5. Radojičić Valentina, Kostić-Ljubisavljević Aleksandra: Jedan metod za prognoziranje saobraćaja u okviru mrežne grupe
 6. Vuković Vladimir: An Analysis of Five-copy Transmission with Majority Combining
 7. Mandić-Lukić Jasmina, Latinović Srđan, Simić Nenad, Vasiljević Željko: Rešenje telekomunikacionog sistema Vlasinskih HE primenom IP tehnike
 8. Krajnović Nenad, Bukatarević Dragan: Nova računarsko-komunikaciona mreža JAT Airways-a
 9. Kadušić Esad, Borovina Nihad, Sarajlić Asaf, Kovačević Amela: Implementacija platforme za isporuku servisa u IMS okruženju
 10. Džambaski Aleksandar, Trajanov Dimitar, Filiposka Sonja, Grnarov Aksenti: Ad Hoc Networks Simulations with Real 3D Terrains
 11. Ivanović Željko, Drndarević Vujo, Knežić Mladen: Arhitektura i realizacija univerzalnog web senzora
 12. Novkov Branislav, Jovanović Miladin: Opis i primena softverskih alata u programiranju bežičnih senzorskih mreža
 13. Pluk Elroy, van den Hoven Gerlas, Božič Bojan: Point-to-Point based Fiber-to-the-Home Networks in Europe
 14. Knežević Petar, Ilić Miroslav, Stanić Mihailo, Pešić Dragan, Katanić Dragan, Murar Ljubomir, Radivojević Ninko, Čiča Zoran: Koncept jednog rešenja za upravljanje putanjama u SDH mreži
 15. Kostić Vladimir, Mićović Predrag, Radivojević Ninko, Petrović Grozdan: Kašnjenje pri prenosu Ethernet paketa preko SDH sistema OTS/ODS 622 IRITEL
 16. Čiča Zoran, Petrović Grozdan: Optimizacija topologije SDH transportne mreže
 17. Lukić Vujadin: Heruistički algoritmi za optimizaciju telefonske mreže
 18. Ostojić Dušan, Brkić Dragoljub, Pokorni Slavko: Obezbeđenje zahtevanog nivoa raspoloživosti telekomunikacione mreže metodom simulacije
 19. Filiposka Sonja, Trajanov Dimitar, Gramatikov Sašo, Grnarov Aksenti: Scale-free Application Layer Implementation for Ad Hoc Networks
 20. Bakmaz Bojan, Bojković Zoran: Kontrola pristupa u bežičnim mrežama naredne generacije
 21. Đukanović Goran, Šunjevarić Milan: Jedan metod za reakciju IEEE 802.22 WRAN DFHC zajednice na pojavu primarnog korisnika na korišćenom kanalu
 22. Džunić Aleksandar: Operator Number Portability in Swiss Fixed Telephone Networks
 23. Simićević Darko: SS7 protokol za interkonekciju
 24. Soldat Dragan: Prenos signalizacije SS7 preko IP, problemi i rješenja
 25. Vujičić Igor, Gospić Nataša, Rajaković Nikola: Topologija širokopojasnih PLC mreža za pristup realizovanih na elektroenergetskim distributivnim mrežama niskog napona
 26. Mandić-Lukić Jasmina, Pokorni Darko, Stevanović Ivan, Simić Nenad: Merenje karakteristika sistema za prenos podataka putem PLC mreže
 27. Albijanić Predrag, Tepšić Milan: Pregled koncepata uvođenja ADSL servisa sa izdvojenim spliterima na glavnom razdelniku
 28. Begović Alen, Behlilović Narcis: Investigation of Short Twisted Pair Insulation Resistance Impact on ADSL Signal
 29. Kopitović Đuro, Šćepanović Velimir: Konstrukcija DSL kablova za širokopojasnu pristupnu mrežu
 30. Kopitović Đuro, Šćepanović Velimir: DSL kablovi - Analiza rezultata merenja na kablu TZK-58 GEB 100x2x0.4

SEKCIJA 3: RADIO-KOMUNIKACIJE (RK)

 1. Milošević Nenad, Dimitrijević Bojan, Nikolić Zorica: Pregled i komparativna analiza nekih savremenih tehnika diverzita
 2. Kapinas Vasilios, Ilić Maja, Karagiannidis George, Pejanović–Đurišić Milica: Aspects on Space and Polarization Diversity in Wireless Communication Systems
 3. Janković Irena, Nešković Aleksandar, Nešković Nataša, Paunović Đorđe: Vremenska disperzija UMTS propagacionog kanala
 4. Tomić Igor: Calibration of CQI Reporting Algorithm in HSDPA Networks
 5. Borenović Miloš, Nešković Aleksandar, Koprivica Mladen: Pregled metoda određivanja pozicije u zatvorenom prostoru
 6. Soldat Dragan: WiMAX tehnologija i njena primjena u mrežama za pristup
 7. Popović Goran, Đukanović Goran: WiMAX i 3G+ komplementarne ili konkurentne tehnologije?
 8. Glamočanin Dušanka, Šunjevarić Milan: Rezultati planiranja mreže mobilnog WiMAX sistema za područje grada Banja Luka
 9. Urban Mihajlo: Primena IEEE 802.11e standarda na prenos VoIP i video signala
 10. Kočan Enis, Pejanović-Đurišić Milica, Veljović Zoran: Frekvencijska sinhronizacija za OFDM sisteme u uslovima vremenski sporopromjenljivih kanala
 11. Smiljaković Vladimir, Manojlović Predrag, Obradović Dragan, Popović Nenad, Nešić Aleksandar: Korišćenje sistema mobilne telefonije u telekomunikacionom segmentu kompleksa male bespilotne letelice
 12. Milijić Marija, Milovanović Bratislav, Stanković Zoran: Modelovanje prostiranja EM talasa u urbanoj sredini korišćenjem hibridnog empirijsko-neuronskog pristupa
 13. Kostić Ivo: Funkcija gustine verovatnoće kompozitne faze u prisustvu Hoyt-ovog fedinga
 14. Milišić Mirza, Hamza Mirza, Hadžialić Mesud: Outage performanse Maximal-Ratio Combining-a sa L grana za generalizirani κ - μ feding
 15. Pejović Nenad, Perić Miroslav: Prednosti upotrebe analizatora spektra u realnom vremenu pri istraživanju razvoju i proizvodnji RR uređaja
 16. Mladenović Vladimir, Lutovac Miroslav: Širokopojasni VHF prenos aeronautičkog komunikacionog sistema
 17. Popović Hana, Mitić Aleksandra, Stefanović Dimitrije, Stefanović Vladimir: Analiza parametara združene funkcije gustine verovatnoće korelisanih Nakagami-m signala

SEKCIJA 4: SISTEMI PRENOSA SIGNALA (SPS)

 1. Ruland Christoph: Automotive Communication Security
 2. Živić Nataša, Ruland Christoph: Soft Input dekripcija i njena iterativna primena
 3. Šajić Slavko, Kolonić Đemal, Šunjevarić Milan: Jedan prijedlog rješenja uspostavljanja sinhronizacije za FH-SS sisteme do 1000 hop/sec
 4. Stanimirović Miloš, Šenk Vojin, Stanojević Ivan: Modifikacija Lempel-Ziv-77 algoritma za kompresiju podataka
 5. Timčenko Valentina, Pernić Goran, Vučurević Veljko, Dimitrijević Mikica: Primena GSM/GPRS komunikacije u sistemima upravljanja i daljinskog nadzora
 6. Belkić Ivan, Todović Dušan: GPRS/EDGE ruter – sistem za povezivanje malih računarskih mreža u jedinstveni mrežni sistem preko GPRS/EDGE tehnologije
 7. Trkulja Aleksandar, Peković Vukota, Teslić Nikola, Mihić Velibor: Jedno rešenje izvedbe kućne TV mreže
 8. Ivaniš Predrag, Drajić Dušan, Vučetić Branka: Dinamičke karakteristike MIMO sistema sa višekanalnim bimformingom
 9. Nikolić Bojana, Đorđević Goran, Đorđević Ivan, Stefanović Mihajlo: Koherentna detekcija MPSK signala u prisustvu intezitetskog šuma i laserskog faznog šuma
 10. Stefanović Mihajlo, Drača Dragan, Panajotović Aleksandra, Milović Daniela: Performanse SC diverziti sistema sa Rajsovim signalom i Rejlijevom interferencijom
 11. Krstić Dragana, Nikolić Petar, Šuljević Suad, Jovković Srđan, Todosijević Vasko: MRC dual diverziti sistemi u prisustvu Rajsovog i log-normalnog fedinga
 12. Spasić Jasmina, Denić Nenad, Nikolić Zorica: Performanse sistema sa kooperacijom korisnika na predaji
 13. Dabetić Rade: Co-Channel Interference Mitigation in GSM Network using Iterative QR Layered Space-Time Receiver
 14. Krstić Vladimir: Complex Domain Decision Feedback Equalizer Based on Bell-Sejnowski Neuron

SEKCIJA 5: OBRADA SIGNALA (OS)

 1. Stojanović Vidosav, Minić Siniša: Direktna sinteza IIR filtara zasnovana na zadatoj specifikaciji amplitudske karakteristike
 2. Ćertić Jelena, Milić Ljiljana: Analiza osetljivosti jedne klase varijabilnih dvokanalnih banki IIR filtara
 3. Stančić Goran, Pavlović Vlastimir: Realna dekompozicija Chebyshev-ljeve IIR filtarske funkcije propusnika opsega frekvencija
 4. Pavlović Vlastimir, Stančić Goran: Kompleksna dekompozicija Butterworth-ove IIR filtarske funkcije propusnika opsega frekvencija
 5. Babić Đorđe: Optimization of Polynomial-based Interpolation Filters using Discrete-time Model
 6. Mladenović Vladimir, Bjelić Slobodan: Digitalni filtar za dobijanje inverzne komponente iz prototipa allpass filtra
 7. Matić Vladimir, Abadžić Srđan: Acoustic and Line Echo Cancellation using Adaptive Filters
 8. Ćirić Milenko: Realizacija IIR digitalnih filtara primenom protočne obrade signala
 9. Kukolj Dragan, Pap Ištvan, Vukosavljev Saša, Đurković Vladimir: Stereo akustična lokalizacija aktivnog govornika
 10. Berbakov Lazar, Jakovljević Nikša: Zavisnost performansi sistema za prepoznavanje govora od izbora obeležja, širine i preklapanja prozora
 11. Mišković Dragiša, Zindović Mirjana, Pekar Darko: Postprocesing metode za validaciju prepoznavanja AlfaNum ASR sistema
 12. Janev Marko, Jakovljević Nikša, Pekar Darko: Poređenje sistema za prepoznavanje govora na srpskom jeziku baziranih na punim i dijagonalnim kovarijansnim matricama
 13. Knežević Dragan, Pekar Darko, Milošević Ivan, Vujnović Sedlar Nataša: Adaptivni sistem za detekciju osnovne učestanosti govornog signala zasnovan na AMDF metodi
 14. Vojnović Milan: Uticaj natpritiska u vokalnom traktu na formantne frekvencije vokala
 15. Ačanski Milan, Pečkai-Kovač Robert, Trivunović Bogdan, Kovačević Vladimir: Jedna realizacija Rice-ovog algoritma za kodovanje zvučnog zapisa na platformi sa ograničenim resursima
 16. Pokrajac Ivan, Vučić Desimir, Erić Miljko, Dukić Miroslav: Cyclic MUSIC Algorithm for DOA Estimation of Wideband Coherent Signals in Frequency Domain
 17. Orlić Vladimir, Perić Miroslav: Uobličavanje signala za RR uređaj sa softverski selektabilnim protokom
 18. Popović Hana, Popović Zoran, Blagojević Dejan, Stefanović Vladimir, Stefanović Dimitrije: Analiza integralnih karakteristika Rejlijeve raspodele
 19. Kojić Nenad, Kojić Radica, Reljin Irini, Reljin Branimir: Planiranje i izbor putne trase autoputa primenom neuralne mreže
 20. Panić Stefan, Mosić Aleksandar, Perić Zoran, Nikolić Jelena: Primena wavelets transformacije na sinusnom test signalu
 21. Krmpotić Nikola, Krajačević Zoran, Katona Mihajlo, Atlagić Branislav: Jedno rešenje FPGA platforme za verifikaciju audio kodeka
 22. Cvijović Mirjana, Todorović Dejan: Objektivna analiza jedne hardverske realizacije algoritama za prenos audio signala ISDN linijom
 23. Radosavljević Zvonko: Primer ispitivanja konvergencije linearnog hibridnog sistema za praćenje ciljeva

SEKCIJA 6: OPTIČKE TELEKOMUNIKACIJE (OT)

 1. Marinčić Aleksandar: Review of Laser Beam Transformation Through Space and Lenses
 2. Barbarić Žarko: Ograničenja u primeni optičkog linka u otvorenom prostoru
 3. Krstić Marko, Daničić Aleksandar, Gvozdić Dejan: Signal Degradation of Directly Modulated Laser by Optical Fiber Dispersion and Nonlinearity
 4. Milošević Milan, Matavulj Petar, Mashanovich Goran: Stress-Induced Characteristics of Silicon-on-Insulator Rib Waveguides
 5. Cvijić Nebojša, Živanov Miloš, Nađ Laslo, Babković Kalman: Infracrveni optički komunikacioni sistem
 6. Gvozdić Dejan: Savremeni pravci razvoja širokopojasnih optičkih mreža i njihovi potencijalni servisi
 7. Marković Goran, Aćimović-Raspopović Vladanka: Optimizacija korišćenja resursa u optičkim WDM mrežama primenom RWA algoritama
 8. Radivojević Mirjana, Matavulj Petar: Dinamička alokacija propusnog opsega u EPON mreži korišćenjem HG protokola
 9. Cvetkovska Elena, Risteski Aleksandar: Overview of Triple Play Implementations over FTTx Networks
 10. Stamenković Saša: FTTH - realnost i perspektiva

SEKCIJA 7: PRIMENjENA ELEKTROMAGNETIKA I ELEKTRONIKA (PEL)

 1. Joković Jugoslav, Milovanović Bratislav: Modelovanje mikrotalasnih sklopova na bazi cilindričnog rezonatora sa spregnutim probama
 2. Gmitrović Miodrag, Stošić Biljana: Uticaj rasporeda jediničnih elemenata na analizu planarnih struktura modeliranih dvodimenzionalnim talasnim digitalnim elementima
 3. Nešić Dušan: Filter propusnik opsega sa jednom ćelijom i potiskivanjem viših harmonika
 4. Stefanovski Snežana, Đorđević Antonije: EMC of Cellular Phones and Electronic Equipment
 5. Lekić Nikola: Analiza radarske površine trostranih ugaonih reflektora
 6. Vučković Vladan: Realization of the Universal Microcontroller Power Regulator
 7. Barać Dejan, Prijić Zoran: Izbor ulaznog aluminijumskog kondenzatora kod step-up regulatora pri nižim učestanostima
 8. Vujičić Momčilo, Mladenović Vladimir: Stohastički karakter nesimetričnih komponenti u procesu akvizicije i detekcije
 9. Bjelić Slobodan, Bogićević Zorica, Marković Nenad: Određivanje optimalne vrednosti napona na izlazu stabilizatora u električnoj mreži javne rasvete
 10. Bogićević Zorica, Bjelić Slobodan: Viši harmonici kao posledica nelinearnosti predspojnih prigušnica kod svetlosnih izvora
 11. Marković Nenad, Bjelić Slobodan: Smanjenje nesimetrije faznih napona
 12. Vucelja Mirko, Simić Dragan, Đurković Vladimir, Miljković Goran, Davidović Mile: Jedno rešenje programske podrške za rukovanje audio dekoderom digitalnog TV uređaja
 13. Gajić Željko: Sistem za daljinsko upravljanje bespilotnom letelicom
 14. Jovičić Nenad, Đurić Milica, Popović Dejan: Prenosni sistem za snimanje kinematike i dinamike hoda zasnovan na Bluetooth komunikaciji
 15. Aničin Božidar: Previd u Hercovim crtežima bliskog polja kratkog dipola
 16. Jakšić Zoran, Radulović Katarina, Tanasković Dragan: Adsorption-Based Reflectance Tuning of 2D Metamaterial with Ultralow Effective Refractive Index
 17. Lukić Petar, Ramović Rifat, Šašić Rajko, Ostojić Stanko, Lukić Vladan: Analitički modeli transkonduktanse i izlazne konduktanse SiC MOSFETa

SEKCIJA 8: MULTIMEDIJA I VIDEO (MMV)

 1. Delić Vlado: ASR & TTS Applications in Western Balkan Countries
 2. Miličević Zoran, Bojković Zoran: Modelovanje i procesiranje B frejmova kod H.264/AVC standarda
 3. Očovaj Stanislav, Pjetar Branislav, Lukač Željko: A Method for Parameter Translation in Direct MPEG-2 to H.264 Video Transcoding with Downscaling
 4. Pjetar Branislav, Očovaj Stanislav, Lukač Željko: A Solution of MV Translation for Interlaced MPEG2 to Progressive H.264 Video Transcoding
 5. Rastovac Dragan, Mandić Milinko, Biljetina Vladimir: Model predstavljanja dvodimenzionalne diskretne kosinusne transformacije u digitalnoj obradi slike
 6. Bondžulić Boban, Andrić Milenko: Uvod u registraciju slika
 7. Tasič Jurij, Janez Zaletelj: Collaborative Personalized Digital Interactive TV Basics
 8. Stjepanović Aleksandar, Stjepanović Slađana, Bojković Zoran: IPTV Service
 9. Manasijević Petar: DVB-H/SH: Sledeći korak u DVB evoluciji
 10. Gavrovska Ana: Mapiranje fonema i vizema kod virtuelnog govornika na srpskom jeziku
 11. Kasalović Boban: Dirak Pro
 12. Sajić Dejan, Četić Nenad, Tadić Marija, Kovačević Jelena, Popović Miroslav, Kovačević Vladimir: Jedno rješenje optimizacije DTSHD Master Audio dekodera na klasi digitalnih signal procesora sa dva jezgra
 13. Pečkai-Kovač Robert, Ačanski Milan, Trivunović Bogdan: Jedna realizacija klase audio dekodera bez gubitaka na platformi sa ograničenim resursima
 14. Lakobrija Renata, Smiljković Nikola, Pap Ištvan, Kukolj Dragan, Savić Milan: Jedno rešenje proširenja TV uređaja Skype aplikacijom
 15. Kovač Tereza, Jovanović Zoran, Temerinac Miodrag, Bundalo Oliver: USTREAMS biblioteka za realizaciju dvosmerne komunikacije u DTV sistemima
 16. Letvenčuk Ivan, Maksović Vladimir, Maruna Tomislav, Teslić Nikola: Program za komunikaciju računara sa proizvoljnom razvojnom platformom po I²C magistrali
 17. Temerinac Miodrag, Mihić Velibor, Savić Milan, Benarik Laslo: Jedno rešenje aplikacije za obradu slike na televizoru visoke rezolucije
 18. Jambrek Darko, Peković Vukota, Katona Mihajlo, Krajačević Zoran: Programabilni emulator daljinskog upravljača

SEKCIJA 9: SOFTVERSKI ALATI I APLIKACIJE (SAA)

 1. Satarić Bogdan, Stefanović Dejan, Simić Dragan: Uslužilac za brzo indeksiranje datoteka
 2. Đorđević Borislav, Timčenko Valentina, Ilić Darko: Komparacija sistema datoteka na Linux kernelu 2.6
 3. Boštjančič Slavica, Stojanović Mirjana, Nedeljković Ranko: Metodologija testiranja softverskog proizvoda
 4. Lazić Ljubomir: Model optimizacije procesa testiranja softvera
 5. Mitrović Tomislav, Miljković Goran, Trkulja Aleksandar: Jedno rešenje udaljenog poziva funkcija upotrebom IPC sprege
 6. Kupusinac Aleksandar, Malbaški Dušan: Invarijanta klase u objektno orijentisanom programiranju i njena primena
 7. Ličina Dalibor, Simić Đorđe, Velikić Ivan, Atlagić Branislav: Primer arhitekture ATV SW-a zasnovane na 8-bitnoj CPU arhitekturi
 8. Jovanović Mlađan, Starčević Dušan, Obrenović Željko, Obradović Dragan: Simulaciono okruženje za bespilotnu letelicu
 9. Tošić Dejan, Lutovac Miroslav: Mathematica Pattern Matching for Identification of Foster Functions
 10. Kupusinac Aleksandar, Sečujski Milan: Poboljšanje poluautomatske morfološke anotacije primenom transformacionih pravila
 11. Pokorni Slavko, Ramović Rifat: Analiza pouzdanosti i raspoloživosti redundovanog sistema za akviziciju podataka
 12. Trivunović Bogdan, Popović Miroslav, Velikić Ivan, Pečkai–Kovač Robert, Ačanski Milan, Svirčević Slavko: Jedno rešenje prevodioca SDL dijagrama
 13. Uleia Elena, Fratu Octavian, Halunga Simona: Discrete Event Simulator for Communication Networks
 14. Vukosavljević Aleksandar, Popović Milica, Milinković Jelena, Jovanović Slađana: Jedan primer pripreme GIS okruženja u procesu planiranja pristupnih mreža
 15. Obradović Veselin, Karišik Jovo, Odadžić Borislav: Wireless Communication with Intelligent Buildings using GSM Network
 16. Nador Ivan, Obradović Olivera: Određivanje minimalnih i maksimalnih zaliha u magacinskom poslovanju Telekom Srbije a.d.
 17. Jevtović Branislav, Grujić Miloš, Oklobdžija Jovan, Oklobdžija Danilo: Servisno orijentisani koncept upravljanja GPS/GPRS sistemom za logističko praćenje vozila
 18. Šimić Goran, Jevremović Aleksandar: Razvoj sistema za proveru znanja studenata u okvirima postojećeg IS univerziteta
 19. Tošić Milorad, Medić Goran, Raketić Dejan: Praktična primena TeleCAD-GIS-a za proračun uticaja elektroenergetskih vodova na telekomunikacione vodove
 20. Muračević Dženana, Kadušić Esad: Otvoreni sistemi za upravljanje prostornim podacima
 21. Milentijević Slađana: Model IP telefonije primenjen na sistemu IPC 100

SEKCIJA 10: STUDENTSKA SEKCIJA (S)

 1. Antić Dejan, Radosavljević Goran, Marić Andrea, Stojanović Goran: Simulacija RF 3D induktora projektovanog za LTCC tehnologiju u Agilent ADS programu
 2. Španović Milana: Poboljšanje performansi magistrale za povezivanje štampanih ploča u računarskom sistemu
 3. Marinković Stevan, Ćirović Nebojša, Petrović Dragoljub: FPGA implementacija 16-bitnog RISC procesora sa fon-Nojmanovom arhitekturom
 4. Ćirović Nebojša, Marinković Stevan, Petrović Dragoljub: 16-bitni RISC procesor sa fon-Nojmanovom arhitekturom
 5. Pavić Aleksandar, Ćosović Živorad, Simić Slobodan: Realizacija generatora talasnih oblika u radaru primenom DDS tehnologije
 6. Jorgovanović Miloš, Đorđević Obrad: Dizajn i implementacija množača realnih brojeva u formatu IEEE-754
 7. Popović Milorad: Interakcije TCP protokola sa mehanizmima za aktivno upravljanje redovima
 8. Paunović Dimitrije: Zaštita NSIS protokola u telekomunikacionim mrežama zasnovanim na Internet tehnologiji
 9. Pavlica Ljubica: Servis sa sigurnim prosleđivanjem u arhitekturi diferenciranih servisa u Internetu
 10. Trnavac Marko: ZigBee protokol za bežične senzorske mreže i PicdemZ razvojno okruženje
 11. Lukić Zoran: Modelovanje uštede energije u bežičnim mrežama senzora
 12. Georgijević Jelena: Digitalna biblioteka
 13. Milinković Luka: Šifra zasnovana na statističkim osobinama teksta
 14. Nikolić Živana: Prepoznavanje lica primenom analize osnovnih komponenti
 15. Mijatović Aleksandar, Dujković Dragi: Automatsko izdvajanje saobraćajnih znakova sa digitalne slike
 16. Perazić Luka, Smiljanić Đorđe: Metoda ugradnje robusnog digitalnog vodenog žiga u sliku
 17. Jevtić Dubravka: Implementacija geometrijskih aktivnih kontura u programu MATLAB®
 18. Todorović Nevena: Implementacija IIR filtara u aritmetici fiksne tačke
 19. Cvjetković Milica: Sequential Bayesian Estimation Techniques for the Tracking Problem in Computer Vision
 20. Božić Nenad: WLSB kodovanje i CRC zaštita kod ROHC protokola
 21. Kovačević Mladen: Poređenje performansi unidirekcionog i bidirekcionog stek algoritma
 22. Petković Dejan, Bjelica Milan: Mobile Broadcasting Technologies: A Comparative Analysis
 23. Kraguljac Nenad: Simulacioni modeli kodovanog paketskog prenosa podataka u DVB-H sistemu
 24. Stoilković Siniša, Stefanović Mihajlo, Milosavljević Srđan: Momenti signala na izlazu iz EGC kombinera u prisustvu Nakagami-m fedinga
 25. Mitrović Zlatko, Nikolić Bojana, Doumanoglou Alexandros: Detekcija BPSK signala u kanalu sa Rajsovim fedingom primenom SC u prisustvu neidealne ekstrakcije referentnog nosioca
 26. Tomašević Nikola: Simulacija short-term fading-a pomoću veštačkih neuralnih mreža
 27. Lukić Maja: Analiza rada UMTS mreže sa dva radio-kanala korišćenjem NPSW simulatora
 28. Stojanović Bojan: Analiza i sinteza SMART antenskih sistema

POSEBNA SEKCIJA: AKUSTIKA

 1. Kurtović Husnija: Proračunavanje koeficijenta apsorpcije zvuka poroznog materijala
 2. Mijić Miomir, Šumarac Pavlović Dragana: 20 godina tradicije u upotrebi fizičkih modela u akustičkom projektovanju i istraživanju u Laboratoriji za akustiku ETF
 3. Šumarac Pavlović Dragana, Mijić Miomir: Uticaj difuznosti sale na efektivni koeficijent apsorpcije auditorijuma
 4. Salom Iva, Čelebić Vladimir, Salom Igor: Softverski paket za proračun zvučne izolacije

Organizatori

Plakat 2008

plakat08